Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.

Privacy verklaring

Deze mededeling is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) deze website door de bezoeker daarvan. Deze site maakt ook gebruik van Cookies.

Doel en gebruik website

Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met Bedrijfsfinanciering Nijmegen. Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van Bedrijfsfinanciering Nijmegen alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van Bedrijfsfinanciering Nijmegen en haar activiteiten.

De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website, de inhoud van deze website of de informatie die door middel van deze website verkregen kan worden voor zichzelf te gebruiken en niet voor commerciële doeleinden.

Rechten op (onderdelen) website

Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van Bedrijfsfinanciering Nijmegen op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website.
De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website – waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s, e.d. – en alle publicaties waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen of die door middel van deze website verkregen kunnen worden – waaronder begrepen brochures, artikelen, nieuwsbrieven, e.d. -, berusten uitsluitend bij Bedrijfsfinanciering Nijmegen, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijfsfinanciering Nijmegen niet toegestaan (onderdelen van) deze website of publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken, anders dan voor zover noodzakelijk om daarvan kennis te kunnen nemen.

Karakter website

Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze website vormt geen aanbod van Bedrijfsfinanciering Nijmegen tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze website een opdracht aan Bedrijfsfinanciering Nijmegen tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website.
De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen -waaronder begrepen uitkomsten van met behulp van deze website uit te voeren berekeningen – kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze website.

Overigens zijn op alle van Bedrijfsfinanciering afkomstige offertes en op alle aan Bedrijfsfinanciering Nijmegen verstrekte opdrachten uitsluitend de door Bedrijfsfinanciering Nijmegen gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, welke toegankelijk zijn op het adres van deze website en op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Inhoud website

Bedrijfsfinanciering Nijmegen streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Bedrijfsfinanciering Nijmegen geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.
De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat Bedrijfsfinanciering Nijmegen geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met een van de accountants of adviseurs van Bedrijfsfinanciering Nijmegen.

Werking website

Bedrijfsfinanciering Nijmegen streeft ernaar om (alle onderdelen van) deze website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat Bedrijfsfinanciering Nijmegen geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website.

Bedrijfsfinanciering Nijmegen heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de
(computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat Bedrijfsfinanciering Nijmegen geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website dan wel bij het opgeven van bestellingen of het versturen van sollicitaties door middel van deze website.

Deze website bevat onder meer links door middel waarvan andere websites bezocht kunnen worden en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in andere websites zijn opgenomen. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden zijn niet door Bedrijfsfinanciering Nijmegen ingericht en worden ook niet door Bedrijfsfinanciering Nijmegen onderhouden, zodat Bedrijfsfinanciering Nijmegen niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites.

Bedrijfsfinanciering Nijmegen streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen (‘virussen’), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat Bedrijfsfinanciering Nijmegen geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.

Dataverkeer via website

Deze website biedt de bezoeker daarvan de mogelijkheid om, indien van toepassing, een abonnement te nemen op de door Bedrijfsfinanciering Nijmegen uitgegeven e-mail nieuwsbrief, om door Bedrijfsfinanciering Nijmegen uitgegeven publicaties te bestellen of te downloaden, om in te schrijven op (mede) door Bedrijfsfinanciering Nijmegen georganiseerde of gesponsorde evenementen, of om gebruik te maken van door Bedrijfsfinanciering Nijmegen beschikbaar gestelde berekeningsinstrumenten. Bedrijfsfinanciering Nijmegen heeft echter geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt
tussen verzendende apparatuur en ontvangende apparatuur, zodat het verstrekken van de daartoe benodigde gegevens door middel van deze website voor risico van de desbetreffende bezoeker daarvan geschiedt.

Verwerking van (persoons)gegevens

Bij het bezoek van deze website worden geen persoonlijke gegevens van de bezoeker daarvan vastgelegd. Het bezoek van deze website geschiedt dus anoniem.

Alleen in die gevallen, waarin de bezoeker van deze website wordt verzocht om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, vindt vastlegging daarvan plaats. Daarbij gaat het uitsluitend om gegevens die noodzakelijk zijn om de bezoeker van deze website de hierboven bedoelde mogelijkheden te kunnen bieden. De verwerking van die gegevens is onderworpen aan het Reglement Verwerking
Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Daarnaast vindt alleen vastlegging van niet-persoonlijke bezoek- en verkeersgegevens plaats, waaronder begrepen het type verbinding, de browser waarvan de bezoeker gebruik maakt, het besturingsprogramma van de computer van waaruit deze website bezocht wordt en de pagina’s van deze website die bezocht worden. De verwerking van die gegevens geschiedt uitsluitend met als doel opzet, inhoud en werking van deze website te optimaliseren

Partner van